การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ลำดับที่ 1-9 ดังนี้

1. มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2. จำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

3. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า

4. รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน

5. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

6. จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร

7. โครงสร้างอายุประชากร

8. จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น

9. จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน